کتاب فن بیان ، سخنوری ، سخنرانی ، افزایش عزت نفس

معرفی کتاب فن بیان در کسب و کار 

کتاب مهارتهای کلامی در کسب و کار یا همان فن بیان در کسب و کار به شما کمک می کند که در موقعیت های مختلف اجتماعی ، شغلی فن بیان خوب داشته باشید یعنی اینکه یاد بگیریم که چطور در جمع های کاری سخنرانی داشته باشیم، چطور درخواست دهیم، صحبت کردن با تلفن ، فن بیان خوب در ارتباط با همکاران و…
مطالـب ایـن کتـاب بــرای هــر فــردی کــه دارای مــراودات اجتماعــی و شــغلی اســت مناســب میباشــد. خوانــدن  ایــن کتــاب از اینجهــت ضــروری اســت کــه موفقیــت هـر فـرد بـدون شـک درگـرو برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران اسـت. توانایـی برقــراری ارتبــاط یــک عامــل مهــم بــرای داشــتن یــک زندگــی موفــق و شـاد اسـت و اولیـن گام بـرای برقـراری ارتبـاط داشـتن فـن بیـان مناسـب میباش

 

دکمه بازگشت به بالا
آموزش فن بیان و سخنرانی سخن سبز
دریافت فایل صوتی
برای دریافت هدیه ویژه ایمیل خود را وارد کنید